Aktualności

Zapytaj prawnika: rozwód a podział majątku


Zapytaj prawnika: rozwód a podział majątku

Tym razem publikujemy odpowiedzi na pytania czytelnika dotyczące rodzaju rozstrzygnięć sądu w ramach procesu rozwodowego.

Stan faktyczny opisany przez czytelnika

Pan Mateusz, lat 37. W związku małżeńskim jest od 10 lat. Chce rozwieść się z żoną. Mają dwójkę dzieci, w wieku 8 i 6 lat. W trakcie małżeństwa nabył razem z żoną mieszkanie. Małżonkowie są w trakcie budowy domu, na który zaciągnęli kredyt. Czytelnik chce wiedzieć, czy w ramach procesu rozwodowego sąd rozstrzyga także sprawy majątkowe małżonków.

Odpowiedzi na pytania:

Zakres spraw, o których decyduje sąd prowadzący postępowanie rozwodowe, został uregulowany w art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.), który jest dość rozbudowany i stanowi:

„§ 1 W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (alimenty). Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

§ 1a. W braku porozumienia, o którym mowa w § 1, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

§ 1b. Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział, bądź jego przyznanie jednemu z małżonków, są możliwe.

§ 3. Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

§ 4. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków, sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej."

Jak wynika z powyższego, kompetencję sądu do uregulowania sytuacji rodziny po rozwodzie małżonków zostały przez ustawodawcę określone bardzo szeroko.

Oczywiście każda sprawa jest inna i w praktyce bardzo wiele zależy od tego, czy i w jakim ewentualnie zakresie rozwodzący się małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia, jak głęboko skonfliktowane są strony, jakie targają nimi emocje, jak rozbudowane postępowanie dowodowe i na jakie okoliczności trzeba będzie prowadzić.

Odpowiadając już stricte na pytanie czytelnika – sąd prowadzący proces rozwodowy powinien dokonać również podziału majątku stron, jeżeli w ramach pozwu rozwodowego taki wniosek zostanie zgłoszony. Oczywiście stanie się tak wtedy, gdy sąd dojdzie do przekonania, że dokonanie tego podziału w ramach procesu o rozwód, nie spowoduje nadmiernej zwłoki w rozpoznaniu sprawy. Oznacza to, że w praktyce Sądy Okręgowe, które prowadzą procesy rozwodowe, bardzo rzadko uwzględniają wnioski o dokonanie podziału majątku wspólnego. Szanse powodzenia mają przypadki nieskomplikowane tj. takie, w których małżonkowie są zgodni co do tego, co wchodzi w skład ich majątku wspólnego i jak ma on zostać podzielony. Natomiast gdy istnieje spór co do poszczególnych składników majątku, jest konieczność dokonania rozliczeń tzw. nakładów (np. z majątków osobistych na majątek wspólny), to taki wniosek nie zostanie uwzględniony. W takim przypadku, po prawomocnym zakończeniu procesu o rozwód, należy wszcząć kolejne postępowanie, już przed Sądem Rejonowym, o podział majątku wspólnego byłych małżonków.

Adwokat Agnieszka Wierzchowska

Zawód adwokata wykonuje od 2014 r. Swoje doświadczenie zdobywała już w trakcie studiów, pracując w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich, a następnie odbywając aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach (przedsądowych i sądowych) głównie z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz karnego.

Uwielbia jazdę konną, narciarstwo i praktykuje jogę.

Radca prawny Błażej Karnatowski

Prowadzi kancelarię radcowską od 2013 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej Iurico z Wrocławia. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, szeroko rozumianych sprawach handlowych (m.in. dot. kredytów frankowych), cywilnych i pracowniczych, biorąc udział w wymagających postępowaniach sądowych.

Prywatnie zajmuje się żeglarstwem, nurkowaniem, biegami, wyjściami w góry, a w miarę możliwości szkoli się w zakresie jazdy konnej.

115 views