Aktualności

Budowa PSZOK w Grodkowie


Jak poinformował Urząd Gminy w Grodkowie, 20 sierpnia 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie”.

Celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie na obszarze gminy wiejsko-miejskiej Grodków.

Projekt polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) w Grodkowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (wyposażeniem) na terenie będącym własnością Gminy Grodków.  Operatorem powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury będzie podmiot wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Z PSZOK-u w Grodkowie będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy miejsko-wiejskiej Grodków.

Planowany okres realizacji: październik 2021 – listopad 2022.

Planowana całkowita wartość projektu: 1.496.519,32 zł, w tym dofinansowanie EFRR (do 85% wydatków kwalifikowalnych): 1.006.575,81 zł.