Aktualności

Czy Grzegorz Chrzanowski straci mandat radnego?


Jak udało się nam nieoficjalnie ustalić, do biura Rady Miejskiej Brzegu wpłynęło pismo od Wojewody Opolskiego, w którym wzywa on radę do podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego Grzegorza Chrzanowskiego w terminie 30 dni od doręczenia wezwania. Powodem jest fakt, iż zdaniem wojewody radny Chrzanowski prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Brzeg.

W uzasadnieniu napisano, że: Zgodnie z artykułem 25f us. 1 Ustawy o Samorządzie Gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Naruszenie tego ustawowego zakazu skutkuje koniecznością wygaszenia mandatu radnego na podstawie art. 383 par. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku.

W tym wypadku dla wygaszenia mandatu radnego istotne jest spełnienie warunków: prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej na własny rachunek lub z innymi osobami przy wykorzystaniu do takiej działalności mienia gminy.

Zdaniem Wojewody Opolskiego organ nadzoru ustalił, że radny Grzegorz Chrzanowski, prowadząc działalność gospodarczą, wynajmuje od gminy garaż przy ul. Oławskiej. Dowodem na ten fakt mają być faktury wystawiane przez Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu, w których widnieje nazwisko radnego oraz nazwa jego firmy.

Czy zatem Radny Chrzanowski „wrzucał w koszty” działalności gospodarczej faktury za wynajem gminnego garażu, który jak twierdzi „służył do użytku osobistego”?

Z pisma przesłanego przez wojewodę wynika, że Chrzanowski złożył oświadczenie, w którym tłumaczył, że pojawienie się nazwy jego firmy „miało charakter omyłkowy”. Organ kontrolny podnosi natomiast, że jeśli tak było, to radny powinien był to sprostować, ale nie ma śladów żeby kiedykolwiek próbował to uczynić. Zdaniem urzędników wojewódzkich brak jest również innych przesłanek, które świadczyłyby o tym, że stan ujawniony w dokumentach księgowych odbiega od stanu rzeczywistego.

- Dokumenty zgromadzone w toku postępowania wyjaśniającego jednoznacznie wskazują na fakt, że pan Grzegorz Chrzanowski prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy Brzeg, w której uzyskał mandat radnego – czytamy w piśmie od Wojewody Opolskiego, Sławomira Kłosowskiego.

Istnienie wspomnianych powyżej przepisów ma na celu eliminowanie sytuacji korupcjogennych. Prowadzenie działalności gospodarczej z użyciem nieruchomości będącej majątkiem gminy sprawia, że Grzegorz Chrzanowski powinien być pozbawiony mandatu radnego.

Czy radny Chrzanowski wpisał wynajmowany garaż do oświadczenia majątkowego? W oświadczeniu za 2021 rok znajdującym się w BIP nie znaleźliśmy takiego wpisu.

Czy radny poda się do dymisji, a radni zagłosują za pozbawieniem go mandatu, a tym samym usunięciem go z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu? Tego dowiemy się w ciągu 30 dni, bo tyle czasu ma rada na wykonanie zalecenia wojewody.