Aktualności

Kąpielisko w Lewinie Brzeskim już otwarte


W ubiegły czwartek (22.07) przeprowadzone zostało badanie jakości wody na kąpielisku w Lewinie Brzeskim. Po­wia­to­wy In­spek­to­rat Sa­ni­tar­ny w Brze­gu wy­dał wówczas tym­cza­so­wy za­kaz ką­pie­li w tym miejscu. Obecnie liczba bakterii w lewińskim akwenie mieści się w normie.

Po­wo­dem za­mknię­cia ką­pie­li­ska były nie­ko­rzyst­ne pa­ra­me­try bio­lo­gicz­ne, a do­kład­niej trzykrotne prze­kro­cze­nie dopuszczalnej normy en­te­ro­ko­ków. Kolejne badanie, przeprowadzone w poniedziałek (26.07) wykazało, że liczba tych bakterii mieści się w normie. Następne badanie będzie miało miejsce początkiem sierpnia. 

Bądź na bie­żą­co z in­for­ma­cja­mi do­ty­czą­cy­mi ką­pie­lisk w Two­im re­gio­nie, od­wiedź Ser­wis Ką­pie­li­sko­wy. 

Foto: Archiwum UG Lewin Brzeski