Aktualności
Powiat brzeski

Kolejne wsparcie dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo -wychowawczych


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” środki na zakup 101 szt. laptopów, sprzętu audiowizualnego oraz na wyposażenie pokoi przeznaczonych na izolatki dla placówek opiekuńczo wychowawczych, oraz rodzin zastępczych kwotę 454.450 zł.

Jest to kolejne wsparcie dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych po otrzymaniu dofinansowania zakupu 25 szt. laptopów w ramach projektu 8.1 RPO WO, „Szansa na przyszłość”, adresowanego dla wychowanków pieczy zastępczej. W czasach nauki zdalnej zakup komputerów dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej pozwoli im na podnoszenie poziomu swojej edukacji oraz rozwijania zainteresowań. Łącznie ze źródeł zewnętrznych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało na ten cel kwotę ponad 514.000 zł.

Reklama
223 views