Aktualności
Powiat brzeski

Nauka hybrydowa rusza w naszym powiecie. Wyjaśniamy, na czym ma polegać


Nauka hybrydowa jest wprowadzana w szkołach, które znajdują się na terenie powiatów w strefie żółtej. W powiecie brzeskim nowe zasady nauki dla szkół ponadpodstawowych i wyższych obowiązują od 17 października. Zobaczcie, na czym polega system nauczania hybrydowego.

Najprościej mówiąc, nauka hybrydowa to połączenie lekcji przeprowadzonych zdalnie i w szkołach. Taka forma organizowania zajęć jest wprowadzana w szkołach znajdujących się w tzw. żółtej strefie. O nowych zasadach poinformował premier i minister edukacji na konferencji, która odbyła się 15 października.

Szkoły podstawowe i przedszkola mają pracować jak dotąd, gdyż jak powiedział premier Mateusz Morawiecki: 

– Tak, jeżeli nie powstrzymamy rozprzestrzeniania się wirusa, rozważamy wszelkie scenariusze, aczkolwiek ten jest jednym z najtrudniejszych. Dlatego, że on jednocześnie oznacza bardzo duże utrudnienia w świadczeniu pracy przez rodziców tych najmłodszych dzieci i dlatego przedszkola, klasy od I do IV, klasy w ogóle szkół podstawowych, na dzień dzisiejszy chcemy jak najdłużej chronić przed trybem zdalnym. 

Czy będzie zmiana podstawy programowej, a co za tym idzie zmniejszenie ilości materiału, jaki muszą przyswajać uczniowie na poszczególnych zajęciach?

Na razie rząd obiecuje, że się postara, a więc nie wiadomo – czy i kiedy.

– Tak. Minister edukacji będzie w najbliższym czasie prezentował plany i informacje dotyczące lżejszego programu nauczania. Lżejszego, po to, żeby oddać – że tak powiem – sprawiedliwość tym, którzy starają się rzetelnie uczyć, ale wiedzą doskonale, że nauka przez internet jest dużo mniej efektywna, jest trudniejsza niż nauka bezpośrednia. Dlatego tych kilka tygodni przed nami w szkołach średnich, tak czy owak, będzie bardzo trudnych, ale postaramy się zmienić podstawy programowe, po to, aby mniej wymagać w związku z tym, że ta nauka jest inna  – powiedział premier.

Nauka hybrydowa: co to jest?

Wytyczne dot. nauki hybrydowej podało już Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak poinformował resort, poradnik opracowano na podstawie informacji zebranych przez kuratorów oświaty od dyrektorów szkół. 

Oto najważniejsze zalecenia:

– Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.

– Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga 

w rozwiązywaniu bieżących problemów.

– Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów, programu wychowawczo-profilaktycznego – dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.

– Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  zapewnić e bezpieczeństwo.

– Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).

– Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę. Najlepiej, aby były to jednolite zasady dla całej szkoły.

Ocenianie w trakcie nauki hybrydowej:

– Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.

Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.

– Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.

– Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.

– Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, 

lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej 

np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.

– Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.

– Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.

– Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.

– Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę.

– Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.

– Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.

– Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną ustaloną i jednolitą dla całej szkoły.

– Ustalenie sposobu potwierdzania uczestnictwa ucznia na zajęciach innych niż zajęcia prowadzone on-line oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach. 

Cały dokument zawierający wytyczne MEN znajdziecie – TUTAJ

Reklama
708 views