Aktualności
Powiat brzeski

Op@lskie dla liceów- zdalne nauczanie zbliża! – rozmowa z Moniką Jurek


Rozmowa z Moniką Jurek – Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

J.P.: Spotykamy się dzisiaj, ponieważ jest szczególna ku temu okazja, a mianowicie rusza nowy projekt Departamentu Edukacji i Rynku Pracy UMWO, którego jest Pani Dyrektorem. Projekt zakłada wsparcie liceów ogólnokształcących województwa opolskiego i ich nauczycieli w zakresie wyposażenia w sprzęt, który jest niezbędny do pracy zdalnej. Jak pojawiła się idea tego projektu i jaki sprzęt trafi do nauczycieli?

M.J.: W połowie marca wszystkie szkoły znalazły się w niespotykanej dotąd rzeczywistości. Nieprzewidziana sytuacja epidemiologiczna związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywołaną przez niego chorobę COVID-19 wymusiła podjęcie natychmiastowych działań. Nauka stacjonarna została zawieszona, a dyrektorzy szkół mieli w przeciągu dosłownie kilku dni zorganizować pracę zdalną. Szkoły okazały się w większości nieprzygotowane do sprostania temu trudnemu zadaniu. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie stanęli przed nie lada problemem. Wtedy właśnie zainspirowani przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę przy współpracy Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych szukaliśmy możliwych do zrealizowania form wsparcia szkół w tej niecodziennej sytuacji. Została podjęta decyzja o przygotowaniu przez departament, którym kieruję projektu, współfinansowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 poddziałania 9.1.1 – Wsparcie kształcenia ogólnego.

Analiza diagnoz przeprowadzonych w liceach ogólnokształcących wykazała pilną konieczność wyposażenia nauczycieli w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym wraz z profesjonalnym oprogramowaniem oraz podniesienie u nauczycieli kompetencji TIK poprzez przeprowadzenie odpowiednich szkoleń. Na tym oparliśmy nasz projekt, który nazwaliśmy Op@lskie dla liceów- zdalne nauczanie zbliża!  Zakłada on wsparcie 923 nauczycieli z 26 liceów ogólnokształcących województwa opolskiego (z wyłączeniem Aglomeracji Opolskiej) poprzez wyposażenie w narzędzia niezbędne do realizacji zdalnej edukacji m.in. laptop wraz z oprogramowaniem dla każdego nauczyciela oraz dostęp do programu Office 365 Pro +. Planujemy też doposażenie szkół w sprzęt wspomagający e-nauczanie m.in. kamery internetowe ze statywami, wizualizery, zestawy słuchawkowe, monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji.

J.P.: Realizujecie go z kimś wspólnie czy od początku, do samego końca sami?

M.J.: Pomimo dużego doświadczenia pracowników Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w realizacji projektów unijnych, to przedsięwzięcie wymaga pracy zespołowej i współpracy kilku departamentów UMWO. Choćby dlatego, że projekt realizowany jest w tzw. trybie covid-owym. Pomoc do szkół musi trafić jak najszybciej. Mamy więc wielkie wsparcie Marszałków Andrzeja Buły i Romana Kolka, a także naszych informatyków. Jesteśmy liderem projektu, natomiast będziemy współrealizować go z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji, czyli naszą placówką doskonalenia nauczycieli, która będzie się zajmowała organizacją i koordynacją szkoleń oraz wdrażaniem Office 365 Pro+ we wszystkich naszych szkołach ogólnokształcących. Oczywiście w związku z koniecznością zachowania trwałości i funkcjonalności projektu niezbędne będą działania partnerskie ze szkołami oraz ich organami prowadzącymi.

Jednak nauczyciele nie zostaną wyposażeni tylko w sam sprzęt, ale również będą mogli poszerzyć swoją wiedzę, korzystając ze szkoleń m.in. w zakresie obsługi podstawowej i zaawansowanej pakietów MS Office, a przede wszystkim z obsługi Office 365 Teams oraz e-learningu, wraz z metodologią nauczania. J.P.: Trzeba przyznać, że takie szkolenia są niezwykle cenne, szczególnie, że w większości szkół cyfryzacja przyspiesza i wiedza w zakresie obsługi wspomnianych programów jest dla nauczycieli na wagę złota.

M.J.: Z ankiet diagnozujących sytuację w szkołach i bezpośrednich kontaktów wiemy, że dyrektorzy i nauczyciele zostali dosłownie pozostawieni sami sobie z problemem, bez wsparcia systemowego. Nauczyciele różnie sobie z wdrażaniem zdalnego nauczania radzili, jedni lepiej, inni gorzej, były stosowane różne narzędzia, programy.  Jedno jest pewne, wszyscy stanęli przed nowym wyzwaniem, koniecznością stosowania nowoczesnych technologii w e-nauczaniu. Pragniemy więc wesprzeć wszystkich nauczycieli w zakresie nabywania nowych kompetencji TIK poprzez „uszyty na miarę” system szkoleń tak, aby zdobyte umiejętności mogły być wykorzystywane nie tylko w tym wyjątkowym okresie, ale i w dalszej pracy szkół np. do realizacji w formie e-learningu dodatkowych zajęć wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, czy też przygotowujących do egzaminów zewnętrznych.  Tak więc zakładamy szkolenia nie tylko związane z wdrażaniem i wykorzystaniem pakietu Office 365 Pro+, obsługi sprzętu do nauczania zdalnego, ale także inne, prowadzone w nowoczesnej formie webinaria, e-konsultacje, e-praktyki. W realizację szkoleń włączymy także e-liderów, tj. nauczycieli liceów, którzy są już na wysokim poziomie zaawansowania w zakresie wdrażania zdalnego nauczania z różnych przedmiotów. Będą oni także moderatorami powstających e-sieci przedmiotowych w regionie i propagatorami „dobrych praktyk” wśród pozostałych uczestników projektu. Realizatorem tego zadania będzie Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

J.P.: Proszę powiedzieć które szkoły Powiatu Brzeskiego skorzystają z tego projektu i ilu łącznie nauczycieli uzyska w nich wsparcie?

M.J.: W Powiecie Brzeskim mamy trzy licea ogólnokształcące, w których zatrudnionych jest 93 nauczycieli. Te właśnie szkoły, czyli dwa licea w Brzegu (I LO im. B. Chrobrego i II LO im. Z. Herberta przyp. red.) oraz liceum w Grodkowie (LO im. Bohaterów Powstań Śląskich przyp. red.) będą takim wsparciem objęte.

J.P.: Na jaką kwotę jest szacowana wartość projektu w całym województwie i na jaką w naszym powiecie? Ile szkół i nauczycieli w Opolskim zostanie nim objętych?

M.J.: „Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” to nasz pierwszy projekt skierowany do 26 liceów ogólnokształcących poza Aglomeracją Opolską. Wsparciem objętych zostanie bezpośrednio 923 nauczycieli, a pośrednio również 6.541 uczniów uczęszczających do tych szkół. Całkowity koszt projektu to 5.476.765 zł. Na Powiat Brzeski przypada kwota 494.574 zł.

Pragnę podkreślić, że Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego udzieli wsparcia wszystkim szkołom ponadpodstawowym Opolszczyzny. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji przygotowuje podobny projekt dla nauczycieli z Aglomeracji Opolskiej dla 15 liceów ogólnokształcących, w których pracuje 720 nauczycieli, na łączną kwotę blisko 2,5 miliona złotych. Nie zapomnimy też o nauczycielach 54 szkół zawodowych, dokonując zmian w realizowanym już projekcie „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy”. Udział w projektach jest dużym wsparciem nie tylko dla szkół, ale też samorządów, które nie wnoszą wkładu własnego. Bardzo to doceniam jako członek Zarządy Powiatu Brzeskiego.

J.P.: Pani sama była przez 15 lat dyrektorem w jednej ze szkół średnich w Brzegu, więc doskonale zna Pani realia i potrzeby w funkcjonowaniu szkolnictwa. Z pewnością dla dyrekcji niezwykle ważne jest mieć w swoich murach wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni sprzęt do nauczania. Czego jednak Pani zdaniem wciąż brakuje, aby poziom edukacji nie tylko w naszym regionie, ale i w całej Polsce stał na najwyższym poziomie, równając się z takimi europejskimi tuzami jak np. Finlandia czy Szwajcaria? Czy jest to w ogóle osiągalne?

M.J.: Tak, przez 15 lat byłam dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych im. Księcia Jerzego II Piasta w Brzegu. A odpowiedź na Pana pytanie to temat na osobną rozmowę. Aby poprawić jakość edukacji potrzebne są oczywiście odpowiednie warunki kształcenia, ale dla mnie zawsze najważniejszy jest człowiek. Podstawą zmian są więc odpowiednio przygotowani i zmotywowani (również finansowo) nauczyciele. Potrzebne są zmiany systemowe, cały czas uważam, że mamy za bardzo przeładowane podstawy programowe. Pozostają pytania co młodemu człowiekowi jest bardziej potrzebne: wiedza „encyklopedyczna”, nauka pod egzaminy, czy może więcej czasu na kształtowanie kompetencji społecznych, korzystania z różnych źródeł informacji, praktycznego stosowania wiedzy i umiejętności funkcjonowania w dorosłym życiu, na rynku pracy…? Pozostaje jeszcze kwestia zgodnego z potrzebami wsparcia psychologiczno-pedagogiczne tych młodych ludzi, którzy często są zagubieni w trudnym, współczesnym świecie, z problemami, które ich dotykają i z którymi sobie nie radzą.

J.P.: Czy w najbliższej przyszłości planowane są kolejne projekty, które będą wspierać lokalną edukację?

Jak już wspominałam nasza jednostka – Regionalny Zespól Placówek Wsparcia Edukacji modernizuje projekt realizowany obecnie w 54 szkołach zawodowych „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”. I właśnie szkoły zawodowe mogą liczyć na największe wsparcie. Od września rusza kolejny projekt dla szkolnictwa zawodowego na ponad 14 milionów złotych to już jest pewne i w kolejnych latach kolejna duża kwota 15 milionów też dla kształcenia zawodowego.

J.P.: Czyli znowu brzeskie szkoły będą mogły przy okazji tego projektu zawodowego liczyć na wsparcie?

M.J.: Oczywiście, Samorząd Województwa Opolskiego poprzez projekty realizowane od ponad 10 lat z udziałem środków unijnych, wspiera wszystkie szkoły zawodowe, w tym nasze w Powiecie Brzeskim. To, że powstają nowocześnie wyposażone pracownie, unowocześniana jest baza szkól (np. nowe stacje diagnostyczne w ZSB w Brzegu i ZSP w Grodkowie), uczniowie i nauczyciele mogą uczestniczyć w atrakcyjnych stażach to wynik realizowanych projektów wspierających kształcenie zawodowe. I tak będzie nadal.

J.P.: Wiadomo na co te środki w szkołach zawodowych będą przeznaczane?

M.J.: Szkolnictwo zawodowe w mojej ocenie to „studnia bez dna” (śmiech). Potrzeby są cały czas duże i zmiany technologiczne wymuszają, aby szkoły cały czas unowocześniały swoją bazę. Pozostaną więc podobne obszary wsparcia czyli szkolenia, staże dla uczniów i nauczycieli, doposażanie szkół w branżach, w których kształcą. Powstawanie szkolnych punktów informacji i kariery, czyli współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, ale planowane jest również dalsze wsparcie w zakresie zdalnego nauczania, systemu do telekonferencji itp.

J.P.: Dziękuję za rozmowę.

M.J.: A korzystając z okazji chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim, z którymi mam przyjemność pracować i współpracować w obszarze wspierania szkół i nauczycieli. W szczególności Marszałkowi Województwa Opolskiego Andrzejowi Bule, który osobiście zaangażował się w powstanie tego projektu.

734 views