Aktualności

Opóźnienie prac projektu budowy obwodnicy Brzegu. Oświadczenia Wójta Gminy Skarbimierz


Dyrektor Oddziału Opolskiego GDDKiA odmawia sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przebiegu obwodnicy, uzgodnionego przez dyrekcję oddziału, do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz.


W ramach konsultacji mieszkańcy sołectwa Zielęcice opowiedzieli się za przebiegiem
uzgodnionym do m.p.z.p. W czasie konsultacji projektanci odpowiedzieli mieszkańcom, że wezmą pod uwagę ich wniosek. Jednak w trakcie prac nie przyjęto tego wariantu, naruszając w ten sposób przeprowadzone uzgodnienia i zasadę konsultacji ze społeczeństwem.


W związku z tym zawiesiłem postępowanie środowiskowe do czasu przygotowania raportu na uzgodniony wcześniej przebieg. Przygotowanie raportu na ten wariant nie wymagało dużego opóźnienia czasowego, ale dyrekcja nie podjęła tych prac, a tym samym spowodowała już kilkumiesięczne opóźnienie, prowadząc kampanię bezpodstawnych oskarżeń wobec wójta gminy.

Bulwersujące jest to, że dyrekcja preferuje wariant przebiegu obwodnicy przy zabudowaniach miejscowości Zielęcice, gdzie dochodzi do wypadków, zakładając budowę trzech skrzyżowań z rondami. Natomiast budowa uzgodnionego wariantu do m.p.z.p. wymaga tylko dwóch skrzyżowań z rondami. Nad trzecim skrzyżowaniem z rondem ma być dodatkowo postawiony wiadukt, a dojazdy do skrzyżowania mają być zbudowane na nasypach i słupach, gdyż przez obniżony teren przebiega ciek wodny.

Taka konstrukcja będzie niezwykle kosztowna w granicach 20 mln zł, choć niektórzy fachowcy twierdzą, że nawet 30 mln zł. Dziwnym zbiegiem okoliczności te konstrukcje drogowe mają być lokowane na działkach radnego gminy Brzeg, członka komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz.

O fakcie forsowania tego drogiego niezasadnego rozwiązania powiadomiłem prokuratora rejonowego. Już w roku 2011 ówczesna dyrektor oddziału opolskiego GDDKiA wnioskowała o przyjęcie do planu przebiegu obwodnicy jako wariantu najbardziej ekonomicznego uwzględniającego głos mieszkańców, a rada gminy ten wniosek przyjęła, dlatego nieliczenie się z opinią społeczną i uwarunkowań ekonomicznych przez obecną dyrekcję oddziału opolskiego jest nie do przyjęcia.

Wójt Gminy Skarbimierz