Aktualności

Otwarto nowe schody w Parku Centralnym. Jest oświadczenie miasta w sprawie braku dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych


Tuż przed końcem roku (28 grudnia) miało miejsce otwarcie nowych schodów w Parku Centralnym. Umożliwiają one zejście do fontanny od strony ul. Armii Krajowej. Ich konstrukcja i brak zjazdów dla wózków wzbudziły ożywioną dyskusję w internecie. W związku z tym Urząd Miasta opublikował specjalne oświadczenie tłumaczące zastosowane rozwiązania. 

Nowe schody powstały na historycznym przebiegu alei. Jeszcze kilkanaście lat temu, jak można zaobserwować na starych fotografiach i pocztówkach, zejście to było użytkowane i stanowiło dojście do zbiornika wodnego od ulicy Armii Krajowej.

Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Brukarstwo Odwodnienia Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka Jawna za kwotę przekraczającą nieco 83 tysiące złotych. 

Już w trakcie trwania budowy schodów rozgorzała dyskusja, a na Urząd Miasta wylała się fala krytyki za brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. W związku z powyższym miasto opublikowało specjalne oświadczenie, w którym dokładnie tłumaczy zastosowane rozwiązania. 

Przytaczamy całe oświadczenie, które 30 grudnia 2021 roku zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Brzegu.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi braku pochylni przy nowo wybudowanych schodach w Parku Centralnym uprzejmie informujemy, że na etapie projektowania szczegółowo rozważano możliwości budowy pochylni. Z uwagi jednak na konieczność stosowania przepisów prawa, przy uwzględnieniu stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, okazało się to niemożliwe. Zgodnie z prawem na ciągach pieszych dopuszczalny spadek podłużny może wynosić max. 6%, natomiast większe różnice wysokości należy pokonywać schodami. Pochylnie dla osób niepełnosprawnych nie powinny mieć pochylenia większego niż 8%, a w wyjątkowych przypadkach 10%.  Brak pochylni na zejściu z ulicy Armii Krajowej do fosy w Parku Centralnym nie wynika ze złej woli Gminy Brzeg, braku empatii do osób niepełnosprawnych czy nieuwzględnieniu potrzeb matek z wózkami. Wynika wyłącznie ze spadków historycznie ukształtowanego terenu, który w tym przypadku przekracza 40%.

Planty Miejskie, w tym Park Centralny, są wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego. Stanowią założenie krajobrazowe o elementach rozwiązań geometrycznych i zachowanych w dużej mierze układach przestrzennych, podkreślające swoim kształtem przebieg historycznych systemów fortyfikacji miasta, gdzie ochronie podlega przede wszystkim ukształtowanie terenu (w tym skarpy i ich nachylenie), będące głównym świadectwem funkcji tego terenu w przeszłości. Nie było zatem możliwości, aby starać się zmienić stopień nachylenia skarpy w stosunku do historycznie ukształtowanego terenu. Na taką ingerencję nie uzyskalibyśmy zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.

Projektując takie elementy architektury ogrodowej jak m.in. schody czy alejki należy mieć na uwadze bezwzględnie zgodność z przepisami prawa i bezpieczeństwo użytkowników, przy respektowaniu wymogów konserwatorskich w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską. Wszystkie parki w Brzegu są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ale ze względu na historyczne i będące pod ochroną konserwatorską ukształtowanie terenu, nie zawsze jest możliwym zapewnienie pełnej dostępności do każdego miejsca w parku, z czym niejednokrotnie mamy do czynienia w naturalnym krajobrazie przyrodniczym.