Aktualności
Brzeg
Powiat brzeski

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2020 r.


Ruszają prace Radnych w 2020 r.

Już w najbliższy czwartek 27 lutego br., w Sali Konferencyjnej MOSIR na Stadionie Miejskim, odbędzie się pierwsza sesja Rady Miejskiej Brzegu. Rozpocznie się o godzinie 09:00. Przygotowany przez przewodniczącego Janusza Wójcika porządek obrad jest obszerny i zapowiada się długie posiedzenie.

Czas podsumowań

Podczas sesji omówione zostaną sprawozdania z pracy Rady i Komisji Stałych za 2019 r. Ustalą, czym będą zajmować się w roku bieżącym, określając tematy i terminy posiedzeń.

Blok dziewiętnastu uchwał

Radni procedować będą nad obszernym pakietem uchwał obejmującym m.in. zmiany budżetowe, udzielenie dotacji na prace remontowe zabytkowych kamienic wspólnot mieszkaniowych, nadaniem nazwy parkowi miejskiemu w Brzegu, czy też zmian w statucie miasta.

Czy radni wesprą finansowo Powiat Brzeski?

Kolejne dwie uchwały dotyczą udzielenia wsparcia finansowego Powiatowi Brzeskiemu. Pierwsza dotyczy dotacji w wysokości do 700 000,00 zł na inwestycję drogową, obejmującą II etap przebudowy ul. B. Chrobrego, a kolejna – udzielenia pomocy finansowej dla zadania ograniczającego skutki niepełnosprawności, realizowanego przez Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu.

Czy przy ul. Starobrzeskiej będzie nowa inwestycja mieszkaniowa?

Prywatny inwestor, w oparciu o tzw. specustawę deweloperską, zwrócił się do Rady o wyrażenie zgody i ustalenie przy ul. Starobrzeskiej inwestycji mieszkaniowej. Obejmuje ona budowę budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym, placem zabaw i parkingiem. W ramach inwestycji ma powstać minimum 33 mieszkania.

Radni Koalicji Obywatelskiej chcą pomóc ratować finanse Brzeskiego Centrum Medycznego.

W projekcie uchwały intencyjnej, Radni KO, zwracają się z apelem do Burmistrza Brzegu o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości dla BCM, mając na względzie trudną sytuację szpitala i kłopoty z regulowaniem bieżących zobowiązań.

Czy inni Radni wesprą tę niezwykle potrzebną inicjatywę?

Redakcja serdecznie zaprasza na czwartkowe obrady lub do oglądania sesji online:

https://www.youtube.com/channel/UCQl6yI1_NiNULRAvoDX_JAw

Poniżej pełen porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 19.12.2019 r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Miejskiej za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji Stałych za rok 2019.
 8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej Brzegu na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • a) zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2020 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2020 rok,
  • b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
  • c) wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Brzegu na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
  • d) uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2022”,
  • e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. B. Chrobrego w Brzegu – etap II”,
  • f) ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu,
  • g) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Jagiełły 1 w Brzegu, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
  • h) udzielenia Wspólnocie Mieszkaniowej Długa 6 w Brzegu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
  • i) utworzenia i nadania nazwy parkowi miejskiemu w Brzegu,
  • j) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na realizację zadania z zakresu ograniczenia skutków niepełnosprawności mieszkańców miasta Brzegu,
  • k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zbycia umowy,
  • l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy,
  • m) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg,
  • n) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzeg oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów,
  • o) opinii dotyczącej całkowitego umorzenia wierzytelności Gminy Brzeg,
  • p) opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności Gminy Brzeg,
  • q) uchwalenia Statutu Brzegu,
  • r) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty będące obywatelską inicjatywą uchwałodawczą,
  • s) umorzenia zaległości podatku od nieruchomości dla wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości dla Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Miejskiej Brzegu.
488 views