Aktualności
Gmina Skarbimierz

Podwyżka opłat za odpady komunalne w Gminie Skarbimierz


Polska, dostosowując się do dyrektyw Unii Europejskiej, zobowiązana jest do ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów w wysokości 55% do roku 2025 i 60% do roku 2030. |Chcąc osiągnąć takie wykorzystanie odpadów, Sejm podjął kilka ustaw, w tym ustawę o odpadach oraz ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Z tych ustaw wynika zasada, iż opłatę za odpady ponosi właściciel odpadów. Natomiast na gminy nałożono obowiązek zawierania umów na odbiór odpadów i określenia wysokości opłat. Stawki opłat za odpady komunalne ustala rada gminy w drodze uchwały, na podstawie kalkulacji opartej na wynikach roku poprzedniego oraz istotnych zmian cen w ZGO Gać. 

W Gminie Skarbimierz w 2020 roku obowiązywały następujące stawki:   20 złotych za pierwsze dwie osoby, za trzecią osobę 16 złotych, za czwartą i piątą osobę 12 złotych,  szóstą i każdą kolejną 7 złotych. Taki sposób ustalenia stawek radni argumentowali tym, że im większa liczba osób w gospodarstwie domowym, to proporcjonalnie mniejsza liczba odpadów. Zatem uśredniona cena w 2020 roku wynosiła 17 złotych i tym samym była  najniższa w stosunku do gmin sąsiednich. Te stawki ustalone przez radę gminy były oparte o założenie z 2019 roku, iż ilość odpadów komunalnych z gminy dostarczonych do ZGO Gać wyniesie 2,5 tysiąca ton. Jednak okazało się, że nasi mieszkańcy dostarczyli 3 tysiące ton, dlatego na 2021 rok należało podnieść stawki opłat z uwzględnieniem zwiększenia tonażu odpadów. Na etapie ustalania stawki na 2020 rok nie uwzględniono kosztów administracji, a ponadto niezasadnie przyjęto na wyrost, że selektywna zbiórka spowoduje obniżenie kosztów przyjęcia odpadów w ZGO. W praktyce okazało się, że mieszkańcy słabo realizują selektywną zbiórkę, dlatego koszty przyjęcia odpadów w ZGO były wyższe. 

Prezes ZGO Gać na nowy rok zaproponował wzrost cen odpadów o 40%, licząc zwyżkę uśrednioną dla wszystkich frakcji odpadów. Uzasadniał to wzrostem opłaty marszałkowskiej ze 170 złotych do 270 złotych za tonę składowanych odpadów, a więc wzrost kosztów o 550 tysięcy. Ponadto nastąpił wzrost cen odpadów wysortowanych, a szczególnie RDF (paliw alternatywnych) o milion złotych. 

Wójt gminy Andrzej Pulit odnosząc się do projekcji finansowej ZGO Gać stwierdził, że niepotrzebnie jest naliczana amortyzacja w wysokości 25% w stosunku do dochodów z działalności. Ponadto w minionym okresie były realizowane wysokie zyski, dzięki czemu odpisy na kapitał zapasowy wyniosły prawie 20 milionów złotych. W rezultacie spółka ma nadpłynność finansową na poziomie 15 milionów złotych. Dlatego zaproponował, aby obniżyć poziom amortyzacji i zmniejszyć odpowiednio zysk. Tą argumentację wójt gminy przekazał wójtom i burmistrzom związku Ekogok oraz radzie gminy. 

Pan Bogusław Gąsiorowski Wójt Gminy Lubsza, a zarazem przewodniczący rady nadzorczej ZGO Gać zgodził się z tą argumentacją i zapewnił, że spółka obniży poziom amortyzacji i osiąganego zysku, aby nie było konieczności podnoszenia cen. Należy zaznaczyć, że projekt na związek  Ekogok i ZGO Gać okazał się dobrym rozwiązaniem, bo gminy mają do dyspozycji nowoczesną instalację, która już przekracza wartości we wskaźnikach określonych w dyrektywach UE. Dzięki nowoczesnej instalacji sankcje związane z opłatą marszałkowską dotyczą jedynie około 20% odpadów komunalnych. 

Stawki opłat dla mieszkańców za odpady komunalne są uzależnione od ilości odpadów, stopnia recyklingu, opłaty marszałkowskiej, kosztów transportu. Koszty transportu wynoszą ponad 50% opłat wnoszonych przez mieszkańców, a ten koszt jest zależny od długości tras przejazdu i ilości zbiorników na selektywną zbiórkę. 

Pracując w urzędzie gminy wspólnie z dwoma inspektorkami, przygotowałem projekty uchwał „śmieciowych”, które zaopiniował wójt gminy. Uchwała o stawkach opłat została przedstawiona radzie gminy w kilku wariantach. Rada gminy biorąc pod uwagę stanowisko wójta z gminy Lubsza przyjęła wariant wzrostu cen głównie o wzrost wagowy ilości odpadów. W naszej gminie obecnie na jednego mieszkańca przypada 400 kilogramów odpadów i jest to spowodowane głównie bio odpadami z traw i liści. Rada gminy przyjęła następujące stawki: od pierwszej i drugiej osoby 23 złote, od trzeciej osoby 19 złotych, od czwartej i piątej osoby 14 złotych, od szóstej i każdej następnej osoby 8 złotych. Zatem uśredniona cena w 2021 roku wyniesie 20 złotych od osoby, a dla porównania w gminie Brzeg jest 19,50 złotych od osoby, w gminie miasto Oława 28 złotych od osoby, w gminie Lubsza 21 złotych od osoby, w gminie Olszanka 26 złotych od osoby, w gminie Lewin Brzeski 25 złotych od osoby, w gminie Oława 21 złotych od osoby. 

Radni mają ustawowy obowiązek ustalania stawek opłat zgodnie z rzeczywistymi kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, dlatego nie mogą obniżać tych stawek poniżej rzeczywistych kosztów. Obniżanie stawek poniżej kosztów jest zagrożone odpowiedzialnością  dyscypliny finansów publicznych. Należy się dziwić tym radnym, którzy nie głosowali lub byli przeciwni proponowanym stawkom, nie podając innych stawek,  bo to oznacza, że nie wywiązują się należycie z obowiązku radnego. Radni niewywiązujący się z obowiązków ustawowych w sposób niedopuszczalny pomawiają innych radnych, wójta gminy i pracowników gminy o działanie na niekorzyść mieszkańców gminy. 

W związku z ukazaniem się błędnych informacji o sposobie ustalania stawek opłat poczułem się w obowiązku udzielenia szerszej informacji dotyczącej gospodarki odpadami, aby ukrócić żenującą dyskusję.  

Inspektor

Mateusz Sadowski 

Reklama
148 views