Aktualności
Kultura

Święto Plonów w Grodkowie


W niedzielę (29 sierpnia) w Grodkowie odbyły się dożynki gminne. Ceremoniał dożynkowy poprzedziła msza świę­ta, która rozpoczęła się o godz. 11.30 w ko­ście­le pw. Mi­cha­ła Ar­cha­nio­ła w Grod­ko­wie. Po niej ko­ro­wó­d dożynkowy przemaszerował, przy akompaniamencie Or­kie­stry Dę­tej z Żela­znej, ulicami Warszawską i Kasztanową, aż do parku Domu Kul­tu­ry.

Na miejscu nastąpiła pre­zen­ta­cja ko­ron żniw­nych, a or­kie­stra dę­ta weszła na scenę i dała koncert. Następnie starostowie dożynkowi Jan Pierz i Alfreda Zarzeczna prze­ka­za­li symboliczny bochen chle­ba burmistrzowi Markowi Antoniewiczowi, który w kilku słowach wyraził wdzięczność rolnikom za ich trud i determinację.

Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursów na naj­pięk­niej­szą ko­ro­nę dożynkową i najciekawszą oprawę ko­ro­wodu do­żyn­ko­wego.

W konkursie na najpiękniejszą koronę pierwsze miejsce zajęło sołectwo Jędrzejów, drugie sołectwo Jaszów, a trzecie sołectwo Kolnica.

W konkursie na najciekawszą Oprawę Korowodu Dożynkowego pierwsze miejsce zajęto sołectwo  Kopice, sołectwo Jaszów zajęło drugie miejsce, a sołectwo Jędrzejów trzecie.

W dalszej części odbyły się wy­stę­py ar­ty­stycz­ne ze­spo­łu ta­necz­ne­go „Su­sza­nie” z Re­pu­bli­ki Cze­skiej oraz ze­spo­łu ta­necz­ne­go „Grod­ko­wia­cy”, a także kon­cer­ty ze­spo­łów wokalnych Ko­pi­czan­ki, Jesz­ko­tlan­ki, Ko­ko­rycz i We­stal­ki.

Przez cały czas trwania imprezy jej uczestnicy mogli delektować się miejscowymi wypiekami na stoiskach wystawionych przez panie z kilku kół gospodyń wiejskich z terenu gminy.

Jestem podbudowany z kilku powodów. Po pierwsze, że po przerwie znowu zorganizowaliśmy dożynki, które są tradycyjną formą podziękowania za plony. Jest to forma wdzięczności dla wszystkich ludzi, którzy pracują na roli. Po drugie nastawialiśmy się, że będą one skromne, symboliczne, a okazało się, że sołectwa się zorganizowały i było osiem koron. Dopisała frekwencja, pogoda. Myślę, że była to  udana uroczystość — powiedział Marek Antoniewicz, Burmistrz Grodkowa.

Pomimo tych wszystkich obostrzeń impreza była bardzo udana. Rolnicy zrobili piękne wieńce, piękne stoiska. Bardzo dobrze zaprezentowały się zespoły taneczne i wokalne. I choć może frekwencja nie była taka duża jak przed Covidem, to udało nam się zorganizować prawdziwe dożynki, jak za dawnych dobrych czasów — powiedział Paweł Garncarz, dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie.

Ostatnim punktem dożynek była bie­sia­da ślą­ska przy dźwiękach zespołu An­drze­ja Po­tem­py. Impreza zakończyła się około godz.20.00, a jej or­ga­ni­za­to­rzy: Urząd Miej­ski w Grod­ko­wie, Ośro­dek Kul­tu­ry i Re­kre­acji w Grod­ko­wie oraz Gmin­na Rada Ko­biet mają powód do zadowolenia.

Nie sposób się nie zgodzić ostatnim zdaniem Pawła Gancarza: to były dożynki jak za dawnych dobrych czasów… 

Foto: Janusz Pasieczny