Brzeg
Powiat brzeski

UWAGA! Urząd Miasta w Brzegu nieczynny dla petentów od 16 marca br. – komunikat


Urząd Miasta w Brzegu od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania wprowadza ograniczenia w przyjmowaniu petentów do kontaktów telefonicznych oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej.  Kierownicy biur decydować będą o bezpośrednim załatwieniu sprawy w Urzędzie Miasta przy ul. Robotniczej 12, po uprzednim umówieniu się przez telefon. 

Ponadto od dnia 16 marca 2020 kasa Urzędu będzie nieczynna.

Poniżej szczegółowe informacje.


Powyższe działania podyktowane są koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

Przed urzędem znajduje się skrzynka podawcza do której można wrzucać korespondencję kierowaną do Urzędu Miasta w Brzegu!

BIURO BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

Kierownik Biura Budżetu i Księgowości: Anna Sanetra tel. 668 860 230

Informacje dotyczące:

1) wysokości opłat związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat związanych wieczystym użytkowaniem gruntu można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 99 64

2) nabycia lokali na raty wraz z naliczeniem oprocentowania można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 99 62

3) mandatów karno- kredytowych oraz wielkości opłat związanych z zajęciem pasa drogi można uzyskać pod nr telefonu: 77 416 99 60

Kontakt elektroniczny: zastepcaskarbnika@brzeg.pl

Ponieważ kasa Urzędu będzie nieczynna opłaty z powyższych tytułów należy dokonywać na konto: Santander Bank Polski S.A    20 1090 2141 0000 0001 3523 1763

Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu

Katalog spraw szczególnych i niecierpiących zwłoki, które można załatwić po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzegu to w szczególności:

 • rejestracja zgonu,
 • rejestracja urodzenia,

Część spraw takich jak:

 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • złożenie wniosku o zameldowanie,
 • złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego,

można załatwić za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub wysyłając wnioski i pisma pocztą tradycyjną na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg

Ponadto w celu sprawnego załatwienia sprawy prosimy o podawanie we wnioskach numerów kontaktowych.

W pozostałych sprawach prosimy o kontaktowanie się pod numerami telefonów lub emailem:

 1. Sprawy dotyczące aktów urodzeń i małżeństw:

tel. 77 404 58 30,  tel. 77 404 56 05,   tel. 798 352 651,

 1. Sprawy dotyczące aktów zgonu oraz spraw meldunkowych:

tel. 77 416 94 41,   tel. 798 353 982,

 1. Sprawy dotyczące dowodów osobistych:

tel. 77 416 95 26,

 1. Sprawy dotyczące ewidencji działalności gospodarczej:

tel. 77 416 99 59,

lub pod adresem mailowym: usc@brzeg.pl

Stosowne wnioski można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej znajdującego się pod adresem www.bip.brzeg.pl

Ze względu na fakt, że kasa Urzędu Miasta będzie zamknięta, opłaty skarbowe dotyczące spraw wykonywanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Brzegu należy uiszczać drogą elektroniczną na numer konta:

Santander Bank Polska S.A. 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy

IBAN: PL 68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

SWIFT KOD (BIC) WBKPPLPP

 BIURO SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

 Praca biura w najbliższych dniach będzie kontynuowana, ale w miarę możliwości uprasza się o załatwianie spraw przez telefon lub w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej, drogą poczty elektronicznej, e-mail: spz@brzeg.pl, za pośrednictwem skrzynki podawczej usytuowanej przed wejściem głównym do Urzędu Miasta, ul. Robotnicza 12, usługi ePUAP lub telefonicznie. Stosowne wnioski o przyznanie świadczeń znajdują się do pobrania na stronie: https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_14

Wnioski o ustalenie:

– prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (pokój nr 1,2 budynek A, tel. 77 404 71 35 lub 77 404 56 03),

–  prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (pokój nr 3 budynek A, tel. 77 416 99 81),

– prawa do dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, karty dużej rodziny i opolskiej karty rodziny i seniora (pokój nr 14 budynek B, tel. 77 416 99 58),

– Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia: tel. 77 416 99 81, 798 354 447

– Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych: 77 404 56 06, 798 354 708

– Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych: 77 416 99 81

BIURO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Sprawy prowadzone przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami, będą załatwiane wyłącznie na wniosek pisemny klienta, który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12,  lub telefonicznie:

 • 77 416 04 26
 • 77 404 56 04

Osoby które otrzymały zaświadczenie dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z rozłożeniem opłaty na raty, mogą w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania powyższego zaświadczenia złożyć pisemne „ zgłoszenie zamiaru uiszczenia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia tego prawa”.

Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej www.bip.brzeg.pl w zakładce urząd miasta/ struktura organizacyjna/biuro gospodarki nieruchomościami i lokalami/przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów/zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej…  (https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_346 ).

Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności należy uiszczać drogą elektroniczną na konto:

Santander Bank Polska S.A   20 1090 2141 0000 0001 3528 5924.

Przetargi na zbycie nieruchomości miejskich odbywać się będą zgodnie z wyznaczonymi terminami.

BIURO PODATKÓW I OPŁAT

Od dnia 16.03.2020 r. sprawy prowadzone przez Biuro Podatków i Opłat będą załatwiane wyłącznie pisemnie, telefonicznie oraz mailowo.
Adres mailowy biura to: podatki@brzeg.pl
Numer telefonu do kierownika biura: 77 404 56 00.

W sprawie podatków i opłat lokalnych należy kontaktować się następująco:

Wymiar (naliczenie) podatków i opłat lokalnych –os. fizyczne oraz os. prawne   Tel. 77 416 99 69
Rozpatrywanie spraw związanych z ulgami podatkowymi, postępowania podatkowe, pomoc publiczna oraz zwroty opłaty skarbowej   Tel. 77 416 99 67
Księgowość oraz egzekucja: podatku od nieruchomości-os. prawne, podatku rolnego -os. fizyczne i os. prawne, podatku od środków transportowych. Księgowość opłaty skarbowej.   Tel.77 404 58 35
Księgowość oraz egzekucja podatku od nieruchomości-os. fizyczne.   Tel. 77 416 99 68

W sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy kontaktować się następująco:

Księgowość oraz egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   Tel. 77 416 04 30
Wymiar (naliczenie)  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   Tel. 77 404 55 45

Wszelkie formularze dotyczące spraw prowadzonych przez biuro dostępne są na stronie: www.bip.brzeg.pl zakładka Urząd Miasta<Struktura Organizacyjna< Biuro Podatków i Opłat

Wpłaty z tytułu podatków należy dokonywać na konto podane w decyzjach podatkowych tj :

Santander Bank Polska S.A:  68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidulane konto podane w zawiadomieniach lub na konto ogólne:

Santander Bank Polska S.A: 56 1090 2141 0000 0001 3528 6149

BIURO ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Sprawy należące do właściwości Biura Organizacyjno-Prawnego należy zgłaszać drogą telefoniczną bądź elektroniczną na adresy e-mail: organizacyjny@brzeg.pl lub um@brzeg.pl. Informacja o numerach kontaktowych znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg: https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_220-220 oraz poniżej:

L.p. Rodzaj usługi/prowadzone sprawy nr pokoju nr telefonu
1. Kierownik Biura Organizacyjno-Prawnego 106 A 77 404 70 56 532 463 835
2. – zarządzenia Burmistrza Brzegu – skargi i wnioski
– wnioski o udostępnienie informacji publicznej
– wnioski w sprawie ponownego udostępniania informacji sektora publicznego
– petycje wpływające do Burmistrza Brzegu
– oświadczenia majątkowe
– prowadzenie strony BiP Urzędu Miasta – sprawy prawne i organizacyjne
111 A 77 404 70 45
3. archiwum Urzędu Miasta w Brzegu 111 A 77 416 99 56
4. sprawy kadrowe 104 A 77 416 85 74
5. zamówienia publiczne 107A 77 404 70 55
6. ubezpieczenia Gminy Brzeg 114 A 77 404 56 11
7. biuro podawcze Biuro Podawcze 77 416 99 70
77 416 99 71
8. sprawy administracyjno-gospodarcze RATUSZ 77 416 02 00
77 404 55 26
9. sekretariat: Burmistrz Brzegu, Zastępca Burmistrza 105 A 77 416 99 50
fax 416 99 52
10. sekretariat: Zastępca Burmistrza, Sekretarz Brzegu 109 A 77 416 99 51

BIURO URBANISTYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Sprawy prowadzone przez Biuro Urbanistyki i Ochrony Środowiska będą załatwiane wyłącznie na pisemny wniosek klienta, który można wysłać poczta tradycyjną na adres Urzędu Miasta, wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul Robotniczej 12 lub elektronicznie na adres: um@brzeg.pl

W celu zasięgnięcia informacji proszę korzystać z podanych poniżej nr telefonów:

 • kierownik biura: 77 416 04 95, kom. 798 352 394
 • zagospodarowanie przestrzenne: 77 416 04 98
 • ochrona powietrza, gospodarka odpadami, ochrona środowiska, opieka nad bezdomnymi zwierzętami: 77 416 05 19
 • zieleń miejska i place zabaw: 77 416 58 25, 77 416 58 26

Kontakt elektroniczny: urbanistyka@brzeg.pl

Wzory wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.brzeg.pl w zakładce kolejno: urząd miasta / struktura organizacyjna / biuro urbanistyki i ochrony środowiska /karty usług/wnioski

Opłatę skarbową można wpłacać drogą elektroniczną na konto nr:

Santander Bank Polska S.A:  68 1090 2141 0000 0001 3528 6127

BIURO OŚWIATY

Sprawy objęte działalnością Biura Oświaty, będą prowadzone wyłącznie na wniosek pisemny klienta, który będzie można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub telefonicznie lub mailowo.

Adres poczty elektronicznej  pod który należy kierować pisma lub zapytania to: oswiata@brzeg.pl

Numery telefonów do kontaktu z pracownikami biura:

Numer telefonu Sprawy  
77 416 99 53 żłobki niepubliczne, wszystkie sprawy dot. przedszkola, obowiązek nauki, obowiązek szkolny
77 404 56 02 wszystkie sprawy dot. szkół, dowóz dzieci niepełnosprawnych
77 416 92 20   sprawy księgowe placówek oświatowych, żłobek miejski  
77 404 71 45 798 355 099   pozostałe sprawy

BIURO BUDOWNICTWA I INWESTYCJI

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami sprawy będą załatwiane wyłącznie na wniosek klienta, który będzie można przesłać pocztą elektroniczną (skan podpisanego wniosku), wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12

lub zgłosić telefonicznie:

77 416 08 74 lub 532 217 918 – kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji

77 404 58 15 – sprawy dot. zajęcia pasa drogowego, komunikacji miejskiej, wydania zaświadczenia dot. obszaru rewitalizacji, zgłoszenia uwag dot. inwestycji na drogach gminnych

77 416 85 19 – sprawy dot. pozostałych inwestycji,

77 416 80 31 – sprawy dot. utrzymania czystości, oświetlenia ulicznego, lokalizacji zjazdów, uzgodnień dot. umieszczenia infrastruktury w drogach, awarie i bieżące utrzymanie dróg gminnych

Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeg (https://bip.brzeg.pl/dokumenty,5_6), mogą być przesłane pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub wrzucone do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12.

BIURO PROMOCJI, KULTURY, SPORTU i TURYSTYKI

Sprawy prowadzone przez Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki będą załatwiane wyłącznie na pisemny wniosek klienta, który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub elektronicznie na adres: um@brzeg.pl

W sprawach uzupełnień wniosków dotacyjnych (aktualizacje umów i harmonogramów) prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy. Gotowe aktualizacje należy dostarczać do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12.

W celu zasięgnięcia informacji proszę korzystać z podanych poniżej nr telefonów:

 • kierownik biura: 77 416 99 57 , kom. 668 860 232
 • dotacje dla organizacji pożytku publicznego: 77 416 98 01
 • oświadczenia do nagród Burmistrza za osiągnięcia sportowe, kontakt z mediami, zamieszczanie informacji na oficjalnej stronie miasta oraz w mediach społecznościowych: 77 416 98 45 Kontakt elektroniczny: promocja@brzeg.pl

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Sprawy prowadzone przez Biuro Rady Miejskiej będą załatwiane wyłącznie na pisemny wniosek klienta, który można wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem przy ul. Robotniczej 12 lub elektronicznie na adres: radamiejska@brzeg.pl W celu uzyskania informacji proszę korzystać z podanych poniżej  telefonów:

Biuro Rady Miejskiej: 77 404 57 95,
Kierownik biura: 77 404 57 96, kom. 798 355 304

Dodatkowo podajemy, do wykorzystania, wykaz telefonów do kierowników poszczególnych biur Urzędu Miasta w Brzegu:

Kierownik Biura Organizacyjno- Prawnego Piotr Reszczyński 77 404 70 56 532 463 835
Kierownik Biura Oświaty Elżbieta Ochmańska Jurkowska 77 404 71 45 798 355 099
Kierownik Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Anna Owczar 77 416 99 81 798 354447
Kierownik Biura Promocji,  Kultury, Sportu i Turystyki   Andrzej Peszko 77 416 99 57 668 860 232
Kierownik Biura Budżetu i księgowości Anna Sanetra 77 416 99 61 668 860 230
Kierownik Biura Podatków i Opłat Małgorzata Gawrońska 77 404 56 00 798 355 627
Kierownik Biura Budownictwa i Inwestycji Lucyna Mielczarek 77 416 08 74 532 217 918
Kierownik Biura Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami Barbara  Iwanowiec 77 404 58 36 798 319 532
Kierownik Biura Urbanistyki i Ochrony Środowiska Joanna Dubas 77 416 04 95 798 352 394
Kierownik USC Magdalena Hałas Kowalska 77 404 56 05 798 352 651
Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Szary 77 416 06 39 606 365 080
Specjalista ds. bhp Dorota Poznań 77 416 98 93 602 825 105
Biuro Bezpieczeństwa Wiesław Kielian 77 404 71 15 602 139 678
Tadeusz Woźny 77 404 71 16
Kierownik Biura Rady Miejskiej Anna Polańska 77 404 57 96 798 355 304
568 views