Aktualności

Wybory „bez żadnego trybu”


Od wczoraj w mediach społecznościowych krąży kopia pisma, które Wojewoda Opolski Adrian Czubak, wysłał do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast. Pismo to dotyczy przekazania spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. Wojewoda prosi samorządowców o podjęcie stosownych działań w tym zakresie.

Z kolei dzisiaj nad ranem samorządowcy za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymali od Poczty Polskiej wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców, w którym jako podstawę prawną wnioskodawca wymienia art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Artykuł na który powołuje się Poczta Polska mówi „… Dane, o których mowa w zdaniu pierwszym, przekazywane są operatorowi wyznaczonemu, w formie elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku. Operator wyznaczony uprawniony jest do przetwarzania
danych wyłącznie w celu, w jakim otrzymał te dane
.”

Jest to sytuacja kuriozalna, gdyż na dzień dzisiejszy wniosek nie może dotyczyć realizacji zadań związanych z organizacją wyborów. Kodeks Wyborczy ani żadna inna ustawa nie przewidują w tym zakresie udziału Poczty Polskiej, wymagającego udostępnienia ww. danych. Również uchwalona przez Sejm ustawa z dnia 6 kwietnia 2020 r o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. w dalszym ciągu jest procedowana w Senacie. Tym samym nie została zakończona procedura ustawodawcza. Nie może ona zatem stanowić podstawy działania jakiegokolwiek organu władzy publicznej.

Rodzi więc się pytanie na jakiej podstawie włodarze miast i gmin mają przekazać tak wrażliwe dane Poczcie Polskiej?

Na chwilę obecną pismo otrzymane od wojewody nie traktujemy jako wiążące – powiedział naszej redakcji Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak – Przekazałem je do radców prawnych i przygotowujemy pismo do Pana Wojewody, w którym prosimy o podanie podstaw prawnych. Czekamy również na podanie podstaw prawnych przez Pocztę Polską. Zastanawiamy się też nad skierowaniem zapytania do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – dodał burmistrz.

W mojej ocenie na dzień dzisiejszy brak jest podstaw prawnych do podjęcia przez gminę jakichkolwiek działań w tym zakresie – powiedziała Wójt Gminy Olszanka Aneta Rabczewska – obowiązujący system prawny w Polsce nie przewiduje i nie zna procedury przekazania spisów wyborców innym podmiotom „na polecenie” ( w tym przypadku Poczcie Polskiej S.A.) , bez oparcia w przepisach prawa wyborczego – dodała.

Marek Antoniewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Grodków, również otrzymał taki wniosek od Poczty Polskiej. – Obecnie zastanawiamy się co z tym zrobić. Wniosek przekazaliśmy do radcy prawnego i czekamy na jego analizę – powiedział nam w rozmowie telefonicznej.

Wystosowanie przez Wojewodę Opolskiego pisma do samorządowców oraz wniosek Poczty Polskiej śmiało można nazwać falstartem zważywszy na fakt, że procedura ustawodawcza nie została jeszcze zakończona. W obecnej sytuacji trudno zrozumieć pośpiech rządzących w organizacji wyborów prezydenckich. Całą swoją energię powinni skierować na walkę z koronawirusem oraz skutkami gospodarczymi przez niego wywołanymi zamiast organizować wybory „bez żadnego trybu”.

1087 views