Aktualności
Zapytaj Prawnika

Zapytaj prawnika – odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego


Tym razem publikujemy odpowiedzi na pytania czytelnika dotyczące możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (poza zakładem karnym).

Stan faktyczny opisany przez czytelnika

Pan Maciej, lat 34. Napisał, że przed Sądem Rejonowym w Brzegu toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. Nie mamy bliższych informacji o szczegółach sprawy, w tym o jakie przestępstwo toczy się proces. Pan Maciej obawia się, że zostanie skazany na karę pozbawienia wolności. Nie był wcześniej karany. Wie, że istnieje możliwość odbywania kary pozbawienia wolności w domu – w systemie dozoru elektronicznego. Chce poznać warunki, które trzeba spełnić, by mieć taką możliwość.

Odpowiedzi na pytania:

Jeśli sąd rozpoznający sprawę pana Macieja, uzna go za winnego zarzucanego mu czynu/czynów i faktycznie skaże go na karę pozbawienia wolności (nie znajdując podstaw do orzeczenia kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub też do warunkowego zawieszenia orzeczonej kary pozbawienia wolności), to istotne jest w jakim wymiarze zostanie orzeczona  kara pozbawienia wolności.

System dozoru elektronicznego został bowiem przewidziany dla osób skazanych na kary krótkoterminowe. Do marca bieżącego roku jedynie skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze do 1 roku, mógł ubiegać się o odbywanie jej w tym systemie. Aktualnie, w związku z pandemią COVID-19, przepisy zostały złagodzone.

Zgodnie z art. 43la Kodeksu karnego wykonawczego  (k.k.w.): Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  1. wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, przy czym nie może to być skazanie w warunkach tzw. recydywy wilokrotnej (o której mowa art. 64 § 2 Kodeksu karnego);
  1. jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
  1. skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  1. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły na to pisemną zgodę;
  1. odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne (dotyczące w szczególności liczby oraz zasięgu dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjnych związanych z ich obsługą).

Wniosek o udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy złożyć do Sądu Penitencjarnego – odpowiedniego wydziału Sądu Okręgowego, gdzie skazany przebywa. Przykładowo, jeśli pan Maciej przebywa w Brzegu sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Opolu IV Wydział Penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych. Wniosek nie podlega opłacie, a wszelkie koszty związane z odbywaniem kary w tym systemie ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 43ld § 4 k.k.w. na wydanie postanowienia w przedmicie udzielenia zgody Sąd Penitencjarny ma 30 dni – od dnia wpływu wniosku. W treści postanowienia Sąd określa miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania nałożonych obowiązków oraz rodzaj podlegających zainstalowaniu środków technicznych oraz wyznacza termin i określa sposób zgłoszenia przez skazanego podmiotowi dozorującemu gotowości do zainstalowania rejestratora stacjonarnego lub przenośnego lub nadajnika.

Na wydane przez Sąd postanowienie przysługuje zażalenie, które w terminie 7 dni może złożyć skazany lub jego obrońca, prokurator, a także sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli składali oni wniosek o udzielenie zezwolenia. Zażalenie przysługuje także na postanowienie sądu o odmowie udzielenia zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Trzeba też zwrócić uwagę, że art. 43lb k.k.w. przewiduje możliwość udzielenia zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego także skazanemu wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub karę pozbawienia wolności.

Adwokat Agnieszka Wierzchowska

Zawód adwokata wykonuje od 2014 r. Swoje doświadczenie zdobywała już w trakcie studiów, pracując w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich, a następnie odbywając aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach (przedsądowych i sądowych) głównie z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz karnego.

Uwielbia jazdę konną, narciarstwo i praktykuje jogę.

Radca prawny Błażej Karnatowski

Prowadzi kancelarię radcowską od 2013 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej Iurico z Wrocławia. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, szeroko rozumianych sprawach handlowych (m.in. dot. kredytów frankowych), cywilnych i pracowniczych, biorąc udział w wymagających postępowaniach sądowych.

Prywatnie zajmuje się żeglarstwem, nurkowaniem, biegami, wyjściami w góry, a w miarę możliwości szkoli się w zakresie jazdy konnej.

Reklama
118 views