Zapytaj Prawnika

Zapytaj prawnika: Rozwód


Odpowiada adwokat Agnieszka Wierzchowska
Kancelarie Prawne Karnatowski Wierzchowska

Dzisiaj publikujemy odpowiedź na pytania czytelnika dotyczące rozwodu.

Stan faktyczny opisany przez czytelnika

Mężczyzna 40 lat, z powodu zdrady żony podjął decyzję o rozwodzie. Wyprowadził się ze wspólnego mieszkania. Nie widzi możliwości kontynuowania związku. Mają dwójkę małoletnich dzieci, bliźniaczki w wieku szkolnym, z którymi oboje są silnie związani. Oboje pracują i ich sytuacja materialna jest dobra.

Pytania zadane przez czytelnika:

  1. Czy to, że moja żona mnie zdradziła oznacza, że rozwód zostanie orzeczony z jej winy?
  2. Komu przypadnie opieka nad dziećmi? Czy jeśli rozwód zostanie orzeczony z winy mojej żony to mi przypadnie opieka nad córkami?

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1

Przy pytaniach dotyczących rozwodu należy zacząć od tego, że aby uzyskać orzeczenie rozwiązujące małżeństwo (rozwód), sąd rozpoznający sprawę musi najpierw ustalić, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżonków oraz, czy nie zachodzą tzw. negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu.

W orzecznictwie przyjmuje się, że zupełny rozkład pożycia ma miejsce, gdy nastąpiło zerwanie trzech więzi: uczuciowej (duchowej), fizycznej i gospodarczej. Natomiast aby sąd przyjął, że rozkład pożycia jest trwały, należy go przekonać, że małżonkowie nie podejmą już wspólnego pożycia.

Tak zwane negatywne przesłanki orzeczenia zostały określone w art. 56 § 2 i 3 k.r.o. Rozwód nie może być orzeczony, jeśli na jego skutek miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz gdy orzeczenia rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód) albo że odmowa zgody (drugiego małżonka) na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Dopiero gdy zostanie ustalone, że trwały i zupełny rozkład pożycia nastąpił, sąd przechodzi do badania czy i który z małżonków ponosi za to winę (art. 57 § 1 k.r.o.).

Odpowiadając już bezpośrednio na pytanie czytelnika – fakt, że jeden z małżonków dopuścił się zdrady, nie oznacza, że sąd automatycznie przyjmie, że winę za rozkład pożycia małżonków ponosi wyłącznie ten małżonek, który zdradził. Bardzo często małżonek zdradzający podejmuje obronę, twierdząc w procesie, że do rozkładu pożycia małżeńskiego doszło znacznie wcześniej, a sama zdrada była jedynie tego skutkiem. Albo, że zdrada została wybaczona, pożycie małżeńskie było kontynuowane, a faktycznym powodem żądania rozwodu jest coś zupełnie innego. Dlatego bardzo ważne jest ustalenie, kiedy doszło do trwałego rozkładu pożycia małżonków. Następnie – jakie były powody?

Ad. 2

Odpowiedź na drugie z pytań czytelnika również jest bardziej złożona.

Niewątpliwie orzekając rozwód, sąd musi rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym(i) małoletnim(i) dzieckiem (dziećmi) obojga małżonków, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości alimentów (art. 58 § 1 k.r.o.). Wartością nadrzędną, którą kieruje się sąd, jest zawsze dobro dziecka (dzieci). Jeśli rodzice potrafią się porozumieć (wypracować między sobą pisemne porozumienie), co do tego, w jaki sposób będą wykonywać władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem (dziećmi) po rozwodzie, sąd uwzględni w tym zakresie ich wniosek (jeśli jest zgodny z dobrem dziecka).

Dopiero gdy między małżonkami istnieje na tym tle konflikt „sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia”.

Zatem w przypadku braku porozumienia rodziców sąd będzie badał kompetencje wychowawcze każdego z nich, więzi uczuciowe oraz relacje dziecka (dzieci) z rodzicami, a także ich warunki mieszkaniowe i materialne.

Podsumowując – orzeczenie rozwodu z winy Pańskiej żony, nie oznacza, że to Panu sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej nad córkami.

Adwokat Agnieszka Wierzchowska
Zawód adwokata wykonuje od 2014 r. Swoje doświadczenie zdobywała już w trakcie studiów, pracując w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich, a następnie odbywając aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach (przed sądowych i sądowych) głównie z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz karnego.
Uwielbia jazdę konną, narciarstwo i praktykuje jogę.
Radca prawny Błażej Karnatowski
Prowadzi kancelarię radcowską od 2013 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej Iurico z Wrocławia. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, szeroko rozumianych sprawach handlowych (m.in. dot. kredytów frankowych), cywilnych i pracowniczych, biorąc udział w wymagających postępowaniach sądowych.
Prywatnie zajmuje się żeglarstwem, nurkowaniem oraz jazdą konną.

GłosPowiatu24 rozpoczął publikację serii porad prawnych. W każdym numerze postaramy się przedstawić opis rozwiązania jednego z problemów prawnych z wybranych pytań przesłanych nam przez czytelników. Pytania wraz z krótkim opisem wszystkich niezbędnych informacji (bez danych) prosimy przesyłać na adres email gazety: zapytajprawnika@glospowiatu24.pl

Reklama
309 views