Aktualności
Zapytaj Prawnika

Zapytaj prawnika – Upadłość konsumencka


Tym razem publikujemy odpowiedzi na serię pytań czytelników dotyczących   tzw. upadłości konsumenckiej.

Stan faktyczny i pytania czytelników?

Czytelnicy przesłali do redakcji kilkanaście pytań dotyczących upadłości konsumenckiej. Niektóre z nich dotyczą podstawowych informacji, a odpowiedź jest krótka, inne są złożone, a w celu wyjaśnienia wątpliwości czytelnika konieczne jest przygotowanie osobnego artykuły. Stąd w aktualnym numerze odpowiemy na najważniejsze i podstawowe zagadnienia związane z upadłością konsumentów. W przyszłości będziemy rozwijać ten temat w osobnych artykułach, odpowiadając in extenso na kolejne zagadnienia z tym związane.

Pytania wraz z odpowiedziami:

Czy wszczęcie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego ogranicza możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Nie. Niezależnie od tego ile postępowań egzekucyjnych jest prowadzonych oraz jaki jest stan ich zaawansowania, dłużnik ma możliwość zgłoszenia wniosku o upadłość konsumencką.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zgłosić w sądzie upadłościowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Sąd upadłościowy nie stanowi odrębnej jednostki organizacyjnej w strukturze sądownictwa powszechnego. Jest to wyspecjalizowany wydział w sądach rejonowych – sądach gospodarczych.

Czy z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej ustaje zajęcie wynagrodzenia dokonane przez komornika?

Tak. Z chwilą ogłoszeni upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu, a po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zostają umorzone. W związku z powyższym komornik nie będzie mógł już podejmować żadnych czynności, w tym ściągać należności wierzycieli z wynagrodzenia dłużnika.

Jak długo trwa podstępowanie upadłościowe?

Samo rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości zajmuje średnio cztery miesiące. Długość postępowania po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zależy od sytuacji prawno-majątkowej dłużnika oraz sprawności syndyka. Może ono trwać od kilku miesięcy nawet do paru lat.

Czy umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej podlegają wszystkie długi?

Nie. Przepisy wprowadzają kategorie zobowiązań, które ze względu na swój charakter nie podlegają umorzeniu. Nalezą do nich:

1. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym;

2. zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci;

3. zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

4. zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie;

5. zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem;

6. zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Czy wierzyciele są informowani o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką?

Nie. O fakcie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wierzyciele dowiadują się dopiero po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Wierzyciele nie są bowiem uczestnikami postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o upadłość konsumencką.

Czy potrzebna jest zgodna współmałżonka na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Nie. Zgłoszenie wniosku o upadłość konsumencką przez dłużnika będącego w związku małżeńskim nie wymaga uzyskania zgody współmałżonka. Wniosek o upadłość konsumencką może być złożony nawet wbrew woli współmałżonka.

Czy brak majątku stanowi przeszkodę dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Nie. Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona również w stosunku do osoby nieposiadającej żadnego majątku.

Czy były przedsiębiorca może zgłosić wniosek o upadłość konsumencką?

Tak. Po zakończeniu działalności przedsiębiorca ma możliwość złożenia wniosku.

Czy długi w ZUSie i Urzędzie Skarbowym również podlegają umorzeniu?

Tak. Umorzenie obejmuje co do zasady wszystkie zobowiązania upadłego. Przepisy przewidują wprawdzie pewną kategorię zobowiązań niepodlegających umorzeniu, jednakże nie należą do niej zobowiązania względem ZUS i Urzędu Skarbowego.

Czy przedsiębiorca, który posiada jedynie długi prywatne może ogłosić upadłość konsumencką?

Tak. Źródło i charakter posiadanego zadłużenia nie ma żadnego znaczenia dla zdolności do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Czy rolnik może ogłosić upadłość konsumencką?

Tak. Obecnie upadłość konsumencką może zostać ogłoszona również w stosunku do rolnika. Jednakże pod warunkiem, że nie prowadził on działalności gospodarczej.

Czy upadłość konsumencką może zostać ogłoszona jedynie w stosunku do części zobowiązań, których nie jestem w stanie regulować?

Nie. Upadłość konsumencka obejmuje cały majątek dłużnika i wszystkie jego zobowiązania.

Zachęcamy jednocześnie do zadawania kolejnych pytań z zakresu upadłości konsumenckiej. Kancelaria będzie udzielała odpowiedzi i wyjaśnień na podstawie doświadczenia uzyskanego w toku skutecznie przeprowadzonych postępowań upadłościowych.

Adwokat Agnieszka Wierzchowska

Zawód adwokata wykonuje od 2014 r. Swoje doświadczenie zdobywała już w trakcie studiów, pracując w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich, a następnie odbywając aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Udziela porad prawnych oraz reprezentuje klientów w postępowaniach (przedsądowych i sądowych) głównie z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz karnego. Uwielbia jazdę konną, narciarstwo i praktykuje jogę.

Radca prawny Błażej Karnatowski

Prowadzi kancelarię radcowską od 2013 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej Iurico z Wrocławia. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze przedsiębiorców, szeroko rozumianych sprawach handlowych (m.in. dot. kredytów frankowych), cywilnych i pracowniczych, biorąc udział w wymagających postępowaniach sądowych. Prywatnie zajmuje się żeglarstwem, nurkowaniem, biegami, wyjściami w góry, a w miarę możliwości szkoli się w zakresie jazdy konną.

Reklama
108 views