Policja

Zostań policjantem i pomagaj innym


Służba w Policji jest dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Oferujemy ciekawą i satysfakcjonującą pracę oraz stabilne zatrudnienie. Dodatkowo zapewniamy wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego, kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku.

Jako policjant, masz również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak: dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak. To także skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby).

Przed rozpoczęciem służby, nowo przyjęci policjanci kierowani są na kurs podstawowy. Już wówczas otrzymują wynagrodzenie, które po podwyżkach wynosi około 2 800 złotych netto. Po 6 miesięcznym szkoleniu, zarobki policjantów przekraczają średnio 3 800 złotych. Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,  korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

  1. podanie o przyjęcie do służby w Policji,
  2. wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B dostępny do pobrania na stronie internetowej www.opolska.policja.gov.pl,
  3. dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
  4. dowód osobisty do wglądu,
  5. książeczka wojskowa z wpisem „przeniesiony do rezerwy” do wglądu.

Dokumenty można przesłać na adres Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu lub osobiście po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu: nr tel. 77 4222150, 77 4222151 lub 77 422 21 58. Zainteresowani z naszego regionu mogą również złożyć komplet dokumentów w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu, a termin ustalić pod nr 47 8633 268. Ze względu na panujący stan epidemii prosimy o posiadanie przy sobie przedmiotów ochrony osobistej umożliwiających zakrycie ust i nosa, a także rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk.

139 views